top of page
Marble Surface

Onze Fitness Voorwaarden 

Artikel 1: Inschrijving

 

a. Een lidmaatschap in het fitnesscentrum bij LMNTS kan aangegaan worden door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen in de club (bij minderjarigen dient dit door de ouders te worden ondertekend). 

 

b. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en hij zich hiermee akkoord verklaart. Het lidmaatschap vangt aan op de datum aangegeven op het inschrijvingsformulier. 

Tijdens het eerste bezoek aan de  fitnessclub ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn RFID bandje. Enkel op vertoon van het RFID bandje krijgt een lid toegang tot de fitnessclub. Bij verlies of defect van het RFID bandje moet een vervangend bandje aangekocht worden in de club, waarvoor een kostprijs van € 5,00 zal aangerekend worden. Bij verlies of diefstal of misbruik van het RFID bandje, blijven alle betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.
Het RFID bandje is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 

 

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden


a. Een lidmaatschap in het fitnesscentrum is steeds een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier. Een lidmaatschap in het fitnesscentrum is bovendien nooit overdraagbaar aan derden.

Na het verstrijken van de overeengekomen periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 3.a wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd, mits een opzegperiode van 1 maand te respecteren. De overeenkomst kan opgezegd worden aan de balie, via e-mail (lmntsroosdaal@gmail.com) of met een aangetekend schrijven. De opzegperiode gaat pas in de eerste dag van de maand volgend op die van de opzegbrief. Alle verschuldigde betalingen dienen vereffend te zijn vooraleer een rechtsgeldige opzeg door het lid kan worden gegeven. 


b. Voor alle types lidmaatschappen is bij de opstart, behoudens andersluidende overeenkomst, een éénmalige opstartkost en het abonnementsgeld voor de eerste maand lidmaatschap verschuldigd. Het tarief van het maandelijks abonnementsgeld zal afhangen van het type en de duur van het lidmaatschap.

LMNTS biedt de volgende fitnessabonnementen aan: 

-‘Guide’: abonnement voor 3 (te betalen) maanden; 

-‘Achieve’: abonnement voor 12 (te betalen) maanden; 

-‘Maintain’: abonnement voor 18 (te betalen) maanden.

c. De éénmalige opstartkost en het abonnementsgeld voor de eerste maand dienen betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. Het lid kan ook het totale bedrag voor de volledige duur van zijn lidmaatschap vooruit betalen. Indien het lid echter opteert om een maandelijkse betaling uit te voeren, dan zal deze betaling gebeuren uiterlijk de laatste dag van de voorgaande maandelijkse periode. De maandelijkse betaling dient te geschieden via domiciliëring. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan LMNTS. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan LMNTS om:

- opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;

Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het openstaande saldo binnen een periode van 14 dagen te vereffenen. Indien het lid na deze 14 dagen nog in gebreke blijft om het openstaand saldo aan te zuiveren na hiertoe te zijn aangemaand, zal er een administratiekost van € 10,00 in rekening gebracht worden per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert of geweigerd heeft. Indien het lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 40,00 en zullen er moratoire intresten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet. 

d. Bij een betalingsachterstal kan LMNTS beslissen om de toegang aan het lid te weigeren zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. LMNTS is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie maanden de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Dit betekent dat de nog openstaande en  vervallen bijdragen die betrekking hebbende op de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar zijn.
 

e. LMNTS behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien. Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in kennis gesteld per mail en door affichage in de club.


f. Indien het lid een geldig en gegrond medisch attest heeft, kan er een onderbreking/bevriezing van het abonnement worden gevraagd, bij vertoon van het medisch attest.

 

g. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.
 

Art.3: Beëindiging lidmaatschap

 

a. Het lid kan zijn lidmaatschap niet (vroegtijdig) beëindigen vooral de overeengekomen duur van de overeenkomst is verstreken. Indien het lid de overeenkomst niet wenst te verlengen, geeft hij dit te kennen minstens één maand voor het eindigen van de overeengekomen duur. Het lid kan dit te kennen geven aan de balie, via e-mail (lmntsroosdaal@gmail.com) of met een aangetekend schrijven.

b. Het lidmaatschap kan uitzonderlijk vroegtijdig worden stopgezet omwille van een gegronde medische redenen mits voorlegging van een (geen geantidateerd) medisch attest, die binnen de periode van het abonnement valt, zonder terugwerkende kracht geldig, uitgeschreven door een specialist

c. LMNTS behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. LMNTS zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. De nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in het inschrijvingsformulier,  zijn dan zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

 

Art.4: Risico en aansprakelijkheid


a. Noch LMNTS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een persoonlijk en/of lichamelijk letsel ,de ziekte of het overlijden van de leden, hun kinderen of gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van LMNTS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door LMNTS ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.


b. Noch LMNTS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van LMNTS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde lockers dewelke door de leden zelf kunnen worden afgesloten met een zelf mee te brengen slotje. Het lid is op zijn beurt aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van LMNTS.

 

Art. 5: Medische toestand


Het lid verklaart dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
 

Art. 6: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze


a. LMNTS is de handelsbenaming voor de sportclub die uitgebaat wordt door CRIOS bvba met maatschappelijke zetel te 1760 Roosdaal, Molenstraat 11.

Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar LMNTS, is deze bepaling eveneens van toepassing op CRIOS bv. 


b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en LMNTS, zullen worden beheerst door het Belgisch recht en zullen beslecht worden door de rechtbanken van Brussel. 

bottom of page